Świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej

Wykonujemy procedury planowe w zakresie chirurgii jamy brzusznej (pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego), operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej – tarczycy, przytarczyc, nadnerczy oraz operacje proktologiczne takie jak żylaki odbytu. Zabiegi wykonywane są zarówno w trybie jednodniowym jak również w połączeniu z hospitalizacją. Pacjentom umożliwiamy wykonanie szeregu zabiegów metodami małoinwazyjnymi (laparoskopowo).

Zakres świadczeń

 • operacje żylaków (odbytu, kończyn dolnych, powrózka nasiennego)
 • operacje pęcherzyka żółciowego
 • operacje przepuklin – metodą klasyczną
 • operacje przepuklin – metodą laparoskopową
 • operacje przepuklin – metodą robotyczną
 • operacje wyrostka robaczkowego
 • operacje tarczycy, przytarczyc, nadnerczy
  • diagnostyczne wycięcie płata tarczycy z guzem
  • całkowite wycięcie tarczycy z powodu wola nienowotworowego
  • wycięcie tarczycy z limfadenektomią szyjną z powodu raka
  • wycięcie gruczolaka przytarczycy techniką otwartą i wideoskopową
 • operacje przewodu pokarmowego (żołądek, dwunastnica, jelita, wątroba, śledziona, trzustka)
 • operacje odbytnicy i okolic odbytu
 • operacje sutka
 • usuwanie torbieli włosowej okolicy krzyżowej
 • leczenie zmian skórnych i tkanki podskórnej
 • laparoskopia zwiadowcza z pobraniem materiału do badań

Nasi specjaliści

Postawiliśmy na grono specjalistów z wieloletnią, kliniczną praktyką. Dowiedz się więcej o naszych poradniach i kadrze medycznej.

dr n. med.
Robert Balawender
Chirurg ogólny, chirurg onkolog
prof. dr hab. n. med.
Marcin Barczyński
Chirurg, onkolog
dr n. med.
Jerzy Draus
Chirurg ogólny
lek. med.
Mateusz Górski
Chirurg ogólny
lek. med.
Roman Kuśnierczyk
Chirurg ogólny, chirurg naczyniowy, flebolog
dr n. med.
Wojciech Kostarczyk 
Chirurg ogólny, proktolog, gastrolog
dr n. med.
Daria Kuliś
chirurg ogólny
dr n. med.
Elżbieta Marczyk 
Chirurg ogólny, chirurg onkolog
lek. med.
Tomasz Mierzwiński
Chirurg ogólny
dr n. med.
Katarzyna Michalska
Chirurg plastyczny
prof. dr hab. n. med.
Tomasz Rogula
Chirurg
dr n. med.
Tomasz Sędziak
Chirurg onkolog
prof. dr hab. n. med.
Piotr Skotnicki
Chirurg onkolog
dr. n. med.
Ryszard Wierzbicki
chirurg ogólny, chirurg onkolog
lek. med.
Ewa Załęga-Trąbka
Radiolog, ultrasonografista
lek. med.
Oskar Zgraj
Chirurg dziecięcy
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Budzyński
Chirurg ogólny, chirurg onkolog
lek. med.
Dariusz Kania
Chirurg ogólny
dr n. med.
Andrzej Kozłowski
Specjalista chirurgii ogólnej

Dla pacjenta

WARUNKI POBYTU

WARUNKI POBYTU

Szpital na Klinach został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu naszym pacjentom kompleksowej opieki w przyjaznym miejscu, życzliwej atmosferze oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa medycznego.

POKOJE PACJENTÓW NA ODDZIALE ZABIEGOWYM
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla Pacjentów charakteryzują się wysoką jakością wykończenia wnętrz, ergonomią użytkowania i estetyką. Wygodne, jedno i dwuosobowe pokoje Szpitala na Klinach zapewniają Pacjentom odpowiedni odpoczynek po zabiegach medycznych, a także pozwalają na redukcję stresu związanego z hospitalizacją. Każdy pokój posiada dostęp do TV i WiFi oraz indywidualnych systemów przywoławczych.

POKOJE PACJENTEK NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Pokoje pacjentek na oddziale położniczym są jedno lub dwuosobowe w pełni klimatyzowane, wyposażone w łóżka elektryczne, panele nadłóżkowe, systemy przywoławcze, TV i WiFi. Przy każdej sali znajduje się łazienka z prysznicem.

SALE OPERACYJNE I WYKORZYSTYWANE TECHNIKI OPERACYJNE
Gwarancję bezpieczeństwa pacjentów poddawanym zabiegom i operacjom, stanowi jeden z najnowocześniejszych w Małopolsce bloków operacyjnych z dwoma salami operacyjnymi, kompleksowo wyposażonymi i dedykowanymi do wyodrębnionych rodzajów zabiegów. Sale operacyjne zbudowane zostały z wysoce antyseptycznych materiałów, pozwalających na zminimalizowanie ryzyka zakażeń szpitalnych.

WYŻYWIENIE
Szpital na Klinach zapewnia swoim pacjentom trzy pełne posiłki dziennie. Posiłki opracowywane są przez dietetyka, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami żywienia. Stosowane normy zapewniają hospitalizowanym osobom pełnowartościowe i smaczne jedzenie a pacjenci, którzy wymagają indywidualnego podejścia otrzymują posiłki uwzględniające określoną dietę lub zalecenia lekarza prowadzącego.

PARKING
Na terenie Szpitala znajduje się bezpłatny parking dla pacjentów i ich gości.

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW
Nowoczesny system monitoringu zapewnia naszym pacjentom bezpieczeństwo a personelowi pełną kontrolę nad postępem i przebiegiem leczenia.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
Czystość, porządek i higiena to kwestie niezmiernie ważne w naszym szpitalu, dlatego ze szczególną starannością kadra medyczna oraz personel pomocniczy dbają o higienę i nieskazitelną czystość wszystkich pomieszczeń szpitalnych.

RZECZY OSOBISTE I WARTOŚCIOWE
Rzeczy osobiste i wartościowe Pacjenci mogą oddać do depozytu szpitalnego. Za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie szpital nie ponosi odpowiedzialności.

PRAWA PACJENTA

1.Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny udzielać zgodnie z zasadami etyki zawodowej. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, pacjent ma prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń
zdrowotnych z nim związanych.

Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Takie żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w dokumentacji medycznej. Powyższe zasady mają zastosowanie również do zawodu pielęgniarki i położnej.

2. Prawo do informacji

Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać pacjentowi informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Jeżeli pacjent nie chce być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał takich informacji. Pacjent ma prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia i leczeniu.

3. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody pacjent może wyrazić ustnie. Bez zgody pacjenta może być przeprowadzone jedynie badanie lub udzielone inne świadczenie
zdrowotne, tylko jeżeli pacjent znajduje się w stanie zagrażającym jego zdrowiu lub życiu.

4. Prawo do tajemnicy informacji

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o pacjencie i jego stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Pacjent może jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta. Bez zgody pacjenta lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje związane z pacjentem tylko w sytuacji gdy:

 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzielaniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób;
 • tak jak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
 • uzyskiwane są one do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

5. Prawo do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja może być udostępniona:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli pacjent żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej przez pacjenta. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę.

Stawka za udostępnienie dokumentacji medycznej jest zmienna – wyliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

6. Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem intymności i godności pacjenta. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła mu osoba bliska, np. małżonek lub osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu, krewny, czy też każda inna osoba wskazana przez pacjenta. Jako rodzic pacjent ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych swojemu dziecku. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne rodzica. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej

7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Przebywając w szpitalu pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – tj. opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Prawo to daje możliwość m.in. towarzyszenia pacjentce przy porodzie, czy przebywania rodziców z dzieckiem podczas jego hospitalizacji. Jeżeli realizacja tego prawa wiąże się z kosztami, jakie musi ponieść np. szpital, może on wtedy pobrać opłatę rekompensującą. Wysokość takiej opłaty ustala kierownik tego podmiotu, uwzględniając rzeczywiste poniesione koszty.

8. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Przebywając w szpitalu pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital, ma obowiązek umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

9. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent może zgłosić:

 • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),
 • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu. Wszelkie informacje o formach zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdują się na stronie internetowej: www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl

10. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Niektóre opinie albo orzeczenia wydawane przez lekarza mogą mieć wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów. Przykładem takich opinii albo orzeczeń są m.in.: zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych w uzdrowisku lub orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. Jeżeli pacjent nie zgadza się z treścią takiego orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, pacjent może wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Wszelkie praktyczne informacje, a także przykładowy katalog opinii albo orzeczeń lekarskich, od których można wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej znajduje na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl w zakładce „Pacjencie – masz prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza”.

11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi bezpłatną możliwość przechowania jego rzeczy wartościowych w depozycie.

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii pod numerem telefonu 800 190 590.

Karta Praw Pacjenta do pobrania – tutaj.

KWALIFIKACJA PACJENTÓW DO LECZENIA SZPITALNEGO

Kwalifikacja pacjentów do leczenia szpitalnego w Szpitalu na Klinach odbywa się u lekarzy specjalistów w ramach następujących poradni:

 • Poradnia chirurgiczna (chirurgia: ogólna, naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, kręgosłupa)
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna

Rejestracja pacjentów na konsultacje kwalifikujące odbywa się pod numerem telefonu: 12 267-40-64 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godz. 9.00 do 12.00.

WYMAGANE WYNIKI BADAŃ PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

Badania zlecone przez lekarza prowadzącego należy wykonać najpóźniej tydzień przed planowaną datą zabiegu na czczo, zgłaszając się do Szpitala na Klinach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Wyniki badań wykonanych w Szpitalu na Klinach będą przygotowane w dniu przyjęcia.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
 • GODZINA PRZYJĘCIA
  Godzina przyjęcia do szpitala zostanie podana Państwu telefonicznie przez pracownika rejestracji/sekretariatu medycznego. W większości przypadków informacja dotycząca ustalonego terminu przyjęcia do szpitala jest przekazywana w dniu poprzedzającym zabieg (w godzinach popołudniowych).
  O wskazanej godzinie proszę zgłosić się w Szpitalu na Klinach w rejestracji na parterze przy wejściu głównym – przyjęcia realizowane są zgodnie z planem godzinowym.
 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY (brak tych dokumentów może uniemożliwić przyjęcie do szpitala)
  • Dowód osobisty/paszport/
  • Wyniki badań (konsultacje)
  • Karty informacyjne z wcześniejszych pobytów szpitalu
 • ZALECENIA W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO:
  • Ostatni posiłek/płyny przed planowanym zabiegiem:
   • do 6 godzin przed planowanym zabiegiem – lekki posiłek, (przypadku przyjęć rano prosimy o zgłaszanie się na czczo)
   • do 4 godzin – ostatnie płyny – klarowne, niegazowane, (nie mleko).
  • Rano w dniu operacji pacjent powinien przyjąć leki stale zażywane według zaleceń lekarskich popijając małą ilością wody
  • Leki przeciwkrzepliwe – pacjent powinien postępować zgodnie z przedoperacyjnymi zaleceniami lekarza
  • Chorzy na cukrzycę – postępowanie wg indywidualnych zaleceń
  • Pacjent powinien przynieść ze sobą do Szpitala stale zażywane leki (w oryginalnych opakowaniach i odpowiedniej do czasu planowanego pobytu ilości)
  • Przygotowanie osobiste: kąpiel oraz zmiana bielizny w dniu zabiegu operacyjnego (zmycie makijażu, zdjęcie biżuterii)
  • Należy przynieść ze sobą: przybory toaletowe, dwa ręczniki, piżamę, pantofle, stale zażywane leki
  • Zaleca się pozostawienie w domu rzeczy wartościowych
  • W razie potrzeby otrzymania zwolnienia lekarskiego należy zgłosić taką konieczność lekarzowi prowadzącemu oraz podać swój PESEL, NIP, adres, nazwę i NIP ZAKŁADU PRACY.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. W przypadku niemożności przybycia do szpitala (np. nagłe zachorowanie) prosimy o bezwzględne poinformowanie pracownika rejestracji

Numery telefonów:

48 12 262 02 75
48 12 267 40 67

PŁATNOŚĆ ZA ZABIEG

Płatności za zabieg należy dokonać najpóźniej w dniu zabiegu w rejestracji głównej szpitala. Płatność można zrealizować gotówką lub kartą płatniczą. Jeśli pacjent dokonał wcześniej płatności za pośrednictwem przelewu bankowego prosimy o dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu w dniu zabiegu.

WYPIS ZE SZPITALA

O terminie wypisu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz prowadzący biorąc pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta. W dniu wypisu pacjent otrzymuje 2 karty informacyjne, wyniki badań dostarczonych do szpitala, wskazania pooperacyjne w tym zalecenia dotyczące żywienia czy rehabilitacji jak również wyznaczane są terminy wizyt kontrolnych. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać zwolnienie lekarskie prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza wypisującego.

Przy wypisie następuje również końcowe rozliczenie hospitalizacji – opłacenie dodatkowych elementów leczenia szpitalnego lub zwrot ewentualnej nadpłaty. Płatności mogą dokonać Państwo gotówką lub kartą płatniczą.