Grupa NEO Hospital chce dokonywać pozytywnych zmian, aktywnie uczestnicząc w życiu otaczającej nas społeczności. Działając w sektorze ochrony zdrowia widzimy naszą szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia społeczeństwa. Pragniemy dzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem medycznym i biznesowym tam, gdzie mogą się one okazać przydatne. Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar zasad zarządzania naszą organizacją, a także wspiera długoterminowe cele strategiczne organizacji.  Bierzemy na siebie odpowiedzialność wobec tych, na których wpływa nasza działalność oraz tych, którzy wpływają na nią – wobec naszych pacjentów, pracowników, inwestorów, dostawców, otoczenia społecznego , a także środowiska naturalnego.

Jesteśmy innowacją organizacyjną opierającą swoje działania o procesy oraz koncepcje lean managment. Nasze DNA to idea ciągłego doskonalenia organizacji, tworzymy kulturę otwartości na zmiany, elastyczność, wykraczamy poza schematy, pobudzamy do kreatywności i twórczego myślenia nasz zespół, a satysfakcja i komfort pacjentów są naszym priorytetem.

Filozofia lean managment ma dla nas szczególne znaczenie, jest elementem codziennych procesów i standardów, w jej duchu budujemy też naszą strategię zrównoważonego rozwoju:

 • Mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jesteśmy zaangażowani w procesy kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych zawodów medycznych
 • Prowadzimy edukację prozdrowotną, akcje profilaktyczne oraz akcje społeczne, których celem jest poszerzanie dostępu do wiedzy zakresu ochrony zdrowia
 • Wdrażamy programy poszanowania, zrozumienia i akceptacji różnorodności
 • Podejmujemy działania, które mają na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska
 • Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu w obszarze służby zdrowia, angażujemy się w projekty konsultacyjne, by w duchu dialogu przyczyniać się do tworzenia efektywnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Kształcenie kadr medycznych oraz programy dzielenia się wiedzą

 1. NEO Hospital rozwija współpracę dydaktyczno-naukową z uczelniami wyższymi. Szpital zawarł umowy między innymi z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o współpracy w zakresie odbywania przez studentów kierunku lekarskiego zajęć klinicznych oraz praktyk, tworzenia oddziałów klinicznych i prowadzenia badań naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i zaplecza będącego w dyspozycji obu jednostek. Współpraca pozwala kształcić przyszłych lekarzy. Szpital posiada status szpitala klinicznego.
 2. NEO Hospital uruchomił programu praktyk i staży dla studentów kierunków medycznych, staże podyplomowe dla pielęgniarek oraz kursy podyplomowe dla lekarzy.
 3. NEO Hospital uruchomił i rozwija Programów Szkoleń i Rozwoju Umiejętności w zakresie technik małoinwazyjnych, w tym robotycznych z użyciem robota da Vinci. Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.
  • Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności szkoleniowej i edukacyjnej jest upowszechnianie technik laparoskopowych w ginekologii. Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego metodą laparoskopową można wykonać 90 proc. operacji ginekologicznych (tak jest w krajach Europy Zachodniej), ale w Polsce laparoskopowo operuje się tylko 10 proc. Pacjentek (a zaledwie 5% stanowią najbardziej komfortowe dla pacjentek i niepozostawiające blizn procedury histerektomii przezpochwowej). Celem działalności szpitala jest edukacja lekarzy i nauka nowoczesnych małoinwazyjnych technik operacyjnych. W szpitalu jest realizowany program szkoleniowy dla lekarzy: „Warsztaty operacyjne Master Class”. Program szkoleń realizowanych w naszym szpitalu obejmuje warsztaty operacyjne:
  • Operacyjne leczenie obniżenia narządów miednicy mniejszej;
  • Nowoczesne techniki operacyjne stosowane w zaburzeniach statyki narządów miednicy u kobiet;
  • Operacyjne leczenie nietrzymania moczu.
  • Jako jedyny ośrodek w Polsce w naszym Centrum Chirurgii Robotycznej prowadzimy Międzynarodowy Kurs Chirurgii Robotycznej obejmujący szkolenia w zakresie technik robotycznych dla chirurgów, urologów oraz ginekologów. Więcej informacji: https://zabiegidavinci.pl/szkolenia-robotyczne/.
  • Konkurs dla Studentów medycyny – w styczniu 2020r. dla studentów III i IV roku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie przygotowaliśmy konkurs pt. Buduj przyszłość z robotem da Vinci”.  Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie medycyny robotycznej z wykorzystaniem robota da Vinci wśród społeczności akademickiej kierunków medycznych. Zwycięzcom konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci trzydniowego kursu w z zakresu robotyki chirurgicznej da Vinci w naszym szpitalu oraz wizyta studyjna w ośrodku szkoleniowym ORSI Academy w Belgii.

Profilaktyka, edukacja prozdrowotna oraz akcje społeczne

 1. Blog o zdrowiu – jako jeden z nielicznych podmiotów medycznych w Polsce NEO Hospital prowadzimy własny blog o zdrowiu (https://www.szpitalnaklinach.pl/blog/) w którym poruszamy tematy medyczne najczęściej pojawiające się w wynikach wyszukiwania internautów.
 2. Spoty o zdrowiu – edukacja prozdrowotna jest jednym z kluczowych zadań jakie przed sobą stawiamy. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona zdrowia zaczyna się od profilaktyki, dlatego zachęcamy wszystkich do regularnych badań. W 2019r. we współpracy z krakowską artystką wizualną Agą Szuścik przygotowaliśmy spoty promujące badania profilaktyczne zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn („Dobrze jest raz w roku zrobić cytologię” oraz „Movember”). Materiały filmowe w zakresie edukacji prozdrowotnej dostępne są pod linkiem http://www.szpitalnaklinach.pl/filmy/.
 3. „Przy kawie o zdrowiu” – cykl prelekcji „Przy kawie o zdrowiu” powstał, aby uświadomić wagę badań i edukacji zdrowotnej. We współpracy z zespołem specjalistów szpital stworzył cykl prelekcji popularyzujących najnowsze metody zapobiegania różnym chorobom m.in.: nowotworowym, układu krążenia, narządu ruchu czy cywilizacyjnym.
 4. Akcje profilaktyczne – rozwijamy działalność w zakresie edukacji pacjentów i ich rodzin, profilaktyki i wzmacnia prozdrowotnych zachowań w postaci akcji profilaktycznych podczas, których realizujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne jak i badania diagnostyczne.
 5. NEO Hopsital w ramach realizacji polityki odpowiedzialności społecznej aktywnie włącza do społecznych programów, promując tym samym ideę równego traktowania i dostępu do świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy partnerem następujących programów:
  • Karta Dużej Rodziny – NEO Hospital jest partnerem pierwszego w Polsce ogólnopolskiego programu lojalnościowego, który łączy firmy i instytucje z różnych branż w jednym celu – wsparcia rodzin wielodzietnych.
  • Neo Hospital jest również partnerem programu pod patronatem Miasta Krakowa – Karta Krakowskiej Rodzinna 3+. Program Krakowska Karta Rodzinna 3+ adresowany jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, mających troje i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe.

Członkostwo w organizacjach

NEO Hospital jest aktywnym członkiem stowarzyszeń i organizacji branżowych. Dzięki uczestnictwu w nich, NEO Hospital stale zdobywa nową wiedzę oraz dzieli się własnym doświadczeniem z innymi podmiotami rynku medycznego. NEO Hospital jest członkiem następujących organizacji:

 • Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  PFSz została założona w 2011 roku. PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym. Należy do Europejskiej Federacji szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej. Prezes Zarządu NEO Hospital Joanna Szyman pełni funkcję Członka Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z robotyką medyczną. Celami Stowarzyszenia są wspieranie rozwoju i propagowanie wiedzy na temat robotyki medycznej oraz wspieranie rozwoju nauk medycznych i technicznych, a w szczególności chirurgii, kardiochirurgii, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i innych dziedzin pokrewnych.