Grupa NEO Hospital chce dokonywać pozytywnych zmian, aktywnie uczestnicząc w życiu otaczającej nas społeczności. Działając w sektorze ochrony zdrowia widzimy naszą szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia społeczeństwa. Pragniemy dzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem medycznym i biznesowym tam, gdzie mogą się one okazać przydatne. Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar zasad zarządzania naszą organizacją, a także wspiera długoterminowe cele strategiczne organizacji.  Bierzemy na siebie odpowiedzialność wobec tych, na których wpływa nasza działalność oraz tych, którzy wpływają na nią – wobec naszych pacjentów, pracowników, inwestorów, dostawców, otoczenia społecznego , a także środowiska naturalnego.

Jesteśmy innowacją organizacyjną opierającą swoje działania o procesy oraz koncepcje lean managment. Nasze DNA to idea ciągłego doskonalenia organizacji, tworzymy kulturę otwartości na zmiany, elastyczność, wykraczamy poza schematy, pobudzamy do kreatywności i twórczego myślenia nasz zespół, a satysfakcja i komfort pacjentów są naszym priorytetem.

Filozofia lean managment ma dla nas szczególne znaczenie, jest elementem codziennych procesów i standardów, w jej duchu budujemy też naszą strategię zrównoważonego rozwoju:

 • Mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jesteśmy zaangażowani w procesy kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych zawodów medycznych
 • Prowadzimy edukację prozdrowotną, akcje profilaktyczne oraz akcje społeczne, których celem jest poszerzanie dostępu do wiedzy zakresu ochrony zdrowia
 • Wdrażamy programy poszanowania, zrozumienia i akceptacji różnorodności
 • Podejmujemy działania, które mają na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska
 • Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu w obszarze służby zdrowia, angażujemy się w projekty konsultacyjne, by w duchu dialogu przyczyniać się do tworzenia efektywnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Kształcenie kadr medycznych oraz programy dzielenia się wiedzą

 1. NEO Hospital rozwija współpracę dydaktyczno-naukową z uczelniami wyższymi. Szpital zawarł umowy między innymi z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o współpracy w zakresie odbywania przez studentów kierunku lekarskiego zajęć klinicznych oraz praktyk, tworzenia oddziałów klinicznych i prowadzenia badań naukowych na bazie działalności leczniczej prowadzonej przez Szpital z wykorzystaniem sprzętu, aparatury i zaplecza będącego w dyspozycji obu jednostek. Współpraca pozwala kształcić przyszłych lekarzy. Szpital posiada status szpitala klinicznego.
 2. NEO Hospital uruchomił programu praktyk i staży dla studentów kierunków medycznych, staże podyplomowe dla pielęgniarek oraz kursy podyplomowe dla lekarzy.
 3. NEO Hospital uruchomił i rozwija Programów Szkoleń i Rozwoju Umiejętności w zakresie technik małoinwazyjnych, w tym robotycznych z użyciem robota. Szpital jest wpisany do Rejestru Podmiotów prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.
 4. W ramach laboratorium innowacji (Living lab) stworzyliśmy unikalne możliwości, w zakresie testowania innowacyjnych rozwiązań dla medycyny z zaangażowaniem użytkowników rozwiązań, w ich naturalnym otoczeniu. W procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla medycyny istotne jest, by odwoływać się do realnych okoliczności, realnego środowiska czy kontekstu użycia produktu czy usługi. W naszym laboratorium innowacji istnieje możliwość przeprowadzania testów między innymi z obszaru technologii cyfrowych w warunkach bloku operacyjnego w Centrum Chirurgii Robotycznej. Program dedykowany jest startup’om, środowiskom biznesowym, środowiskom akademickim, twórcom innowacyjnych usług i rozwiązań cyfrowych, które mogą mieć zastosowanie w medycynie, czy też rozwiązań poprawiających efektywność i bezpieczeństwo procesów wewnątrzszpitalnych.

Profilaktyka, edukacja prozdrowotna oraz akcje społeczne

 1. Blog o zdrowiu – prowadzimy własny blog o zdrowiu (https://www.szpitalnaklinach.pl/blog/) w którym poruszamy tematy medyczne najczęściej pojawiające się w wynikach wyszukiwania internautów.
 2. Przystanek zdrowie – edukacja prozdrowotna jest jednym z kluczowych zadań jakie przed sobą stawiamy. Materiały filmowe w zakresie edukacji prozdrowotnej dostępne są na naszym kanale youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCag81Bmy-49n0BcFGiYkGRg
 3. Akcje profilaktyczne – rozwijamy działalność w zakresie edukacji pacjentów i ich rodzin, profilaktyki i wzmacnia prozdrowotnych zachowań w postaci akcji profilaktycznych podczas, których realizujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne jak i badania diagnostyczne.
 4. Onkoodpowiedzialni – wspieramy akcję społeczną  „Onkoodpowiedzialni”, która ma na celu zwiększenie świadomości nowotworów, ale także aktywizację w zakresie badań profilaktycznych. Akcja „Onkoodpowiedzialni’ opiera się na wspólnych działaniach ze społecznie odpowiedzialnymi pracodawcami w celu zwiększenia świadomości zdrowotnej pracowników a pierwsza odsłona akcji poświęcona została nowotworom ginekologicznym. Poprzez akcję Onkoodpowiedzialni chcemy zwrócić uwagę na możliwości związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów. Nasza inicjatywa ukierunkowana jest także na podniesienie świadomości w zakresie nowotworów, propagowanie edukacji onkologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia. Więcej informacji  na stronie: https://onkoodpowiedzialni.pl/
 5. NEO Hopsital w ramach realizacji polityki odpowiedzialności społecznej aktywnie włącza do społecznych programów, promując tym samym ideę równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy partnerem następujących programów:
  • Karta Dużej Rodziny – NEO Hospital jest partnerem pierwszego w Polsce ogólnopolskiego programu lojalnościowego, który łączy firmy i instytucje z różnych branż w jednym celu – wsparcia rodzin wielodzietnych.
  • Neo Hospital jest również partnerem programu pod patronatem Miasta Krakowa– Karta Krakowskiej Rodzinna 3+. Program Krakowska Karta Rodzinna 3+ adresowany jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie Krakowa, mających troje i więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe.

Członkostwo w organizacjach

NEO Hospital jest aktywnym członkiem stowarzyszeń i organizacji branżowych. Dzięki uczestnictwu w nich, NEO Hospital stale zdobywa nową wiedzę oraz dzieli się własnym doświadczeniem z innymi podmiotami rynku medycznego. NEO Hospital jest członkiem następujących organizacji:

 • Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  PFSz została założona w 2011 roku. PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym. Prezes Zarządu NEO Hospital Joanna Szyman pełni funkcję Członka Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznejjest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym, skupiającym członków, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z robotyką medyczną. Celami Stowarzyszenia są wspieranie rozwoju i propagowanie wiedzy na temat robotyki medycznej oraz wspieranie rozwoju nauk medycznych i technicznych, a w szczególności chirurgii, kardiochirurgii, mechatroniki, informatyki, telekomunikacji, automatyki, robotyki i innych dziedzin pokrewnych.
 • Business Centre Club to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Business Centre Club jako klub przedsiębiorców reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju. BCC jako klub biznesu jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli.

Kodeks etyki

Preambuła

Naszym celem jest utrzymanie naszych Pacjentów w jak najlepszym zdrowiu, z zachowaniem możliwie pełnej aktywności życiowej i zawodowej, w tym celu prowadzimy działania edukacyjne, profilaktyczne oraz świadczymy usługi zdrowotne w oparciu o najlepszą wiedzę, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych. Staramy się zapewnić usługi o najwyższym standardzie jakości i bezpieczeństwa oraz stale doskonalimy nasze działania.

Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która uwzględnia etyczny wymiar zasad zarządzania naszą organizacją, a także wspiera długoterminowe cele strategiczne organizacji.  Bierzemy na siebie odpowiedzialność wobec tych, na których wpływa nasza działalność oraz tych, którzy wpływają na nią – wobec naszych pacjentów, pracowników, inwestorów, dostawców, otoczenia społecznego, a także środowiska naturalnego.

Reputacja organizacji jest jej wartością i powinna być wzmacniana oraz chroniona poprzez upowszechnianie etycznego działania przez każdego członka naszej organizacji. Niniejszy Kodeks Etyki wytycza najważniejsze zasady postępowania dla wszystkich osób współpracujących i zatrudnionych w Grupie NEO Hospital na wszystkich szczeblach organizacji. Kodeks etyki został przygotowany w porozumieniu z szerokim gronem interesariuszy, w tym reprezentantami pacjentów, kontrahentów, inwestorów, opracowany finalnie przez Komisji ds. Etyki i przyjęty przez Zarządy spółek Grupy NEO Hospital. Spisane w Kodeksie zasady są dla nas cennym drogowskazem w podejmowaniu codziennych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów w działaniach podejmowanych w imieniu Grupy NEO Hospital. W prowadzonej działalności oddani jesteśmy przestrzeganiu praw człowieka, praw pracowniczych, ochronie środowiska oraz zwalczaniu korupcji. Grupa NEO Hospital uznaje i wspiera stosowanie Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju, Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji, Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka.

Wszelkie pytania dotyczące kodeksu należy kierować do Komisji ds. Etyki. Zachęcamy również, aby bez obaw zgłaszać wszelkie sytuacje budzące wątpliwość natury etycznej. Kodeks objaśnia również jak należy to zrobić. Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy biznesowi szanowali nasz system wartości i kierowali się podobnymi zasadami postępowania. Wierzymy, że niniejszy zbiór zasad pomoże nam wspólnie spełniać najwyższe standardy etyczne.

 I ZASADY OGÓLNE

 1. Poszanowanie zasad prawa

Jesteśmy świadomi obowiązujących norm prawnych i ich przestrzegamy. Zapoznając się z Kodeksem i zgłaszając niezgodne z prawem lub wątpliwe etycznie przypadki postępowania, dążymy do praworządności i przestrzegania wysokich norm etycznych.

 1. Osobista odpowiedzialność

Pracownicy i współpracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wykonywane zadania oraz obowiązki.

 1. Lojalność wobec firmy

Wszystkich pracowników i współpracowników NEO Hospital obowiązuje zasada lojalności wobec firmy rozumiana jako budowanie jej wartości, dbanie o reputację oraz niedziałanie na jej niekorzyść.

 1. Uczciwość

Nieakceptowane jest przyjmowanie prezentów, rozrywek i innych korzyści osobistych, które mogłyby wpływać na decyzje podejmowane w imieniu spółek NEO Hospital.

 1. Przyjmowanie korzyści

Prezenty i upominki wymienionymi w pkt. 4 niniejszego kodeksu, przekraczające wartość 200 PLN powinny być zgłaszane do Komisji ds. Etyki w formie elektronicznej na adres: [email protected].

 1. Komunikacja

Przykładamy najwyższą wagę do odpowiedzialności i kompetencji związanych z szeroko pojętą komunikacją dlatego:

 • wszelkie informacje i komunikaty pochodzące od Grupy NEO Hospital powinny być terminowe, rzetelne, oparte na aktualnej wiedzy;
 • Grupa NEO Hospital utrzymuje dobre stosunki z mediami oraz uczestniczy w debatach publicznych, konferencjach w celu umacniania swoje reputacji i marki;
 • wszelka komunikacja zewnętrzna odbywa się w imieniu Grupy NEO Hospital przez Zarządu lub upoważnionych przez zarząd rzeczników.
 1. Środowisko naturalne

W Grupie Neohospital przywiązujemy szczególną uwagę do ochrony środowiska naturalnego i dążymy do stałego podnoszenia swojej efektywności środowiskowej w ramach wszystkich podejmowanych działań. Jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na środowisko, dlatego prowadzimy działania zapobiegające zanieczyszczeniom środowiska w szczególności mające na celu:

 • ograniczenie wytwarzania odpadów w tym odpadów medycznych oraz niebezpiecznych
 • ograniczenie i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • promowanie recyclingu
 • ograniczenie i zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii
 • promowanie wartości ochrony środowiska poprzez włączenie aspektów środowiskowych do działań biznesowych spółki
 1. Praktyki księgowe

Wszystkie transakcje finansowe realizowane w ramach Grupy Neohospital wymagają pełnego i dokładnego ujęcia w ewidencji rachunkowej,  zgodnie z  przyjętymi zasadami rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi. Zgodnie z literą prawa prowadzimy księgi rachunkowe oraz rejestrację faktur. Rozliczeń dokonujemy w sposób jasny i przejrzysty, aby szczegółowo i zgodnie z prawdą odzwierciedlały transakcje, a także wykorzystanie środków finansowych. Szczególna dbałość o poprawność zapisów finansowych i rachunkowych spoczywa na pracownikach, którzy w ramach obowiązków służbowych mają dostęp do takich danych oraz wykorzystują je w codziennej pracy. Przyjmujemy i realizujemy płatności sprawdzonych faktur, zgodnych ze stanem rzeczywistym jak również zobowiązujemy się do zapłaty wszystkich podatków i obciążeń na rzecz organów państwowych w krajach naszego funkcjonowania.

II ZASADY BUDOWANIA RELACJI Z INTERESARIUSZAMI GRUPY NEO HOSPITAL

 1. Relacje z pracownikami

1.1 Poszanowanie godności

Relacje pomiędzy wszystkimi osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Grupie NEO Hospital opierają się na wzajemnym szacunku. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są respektować godność innych pracowników lub współpracowników.

1.2 Atmosfera akceptacji

Atmosfera pracy i świadczenia usług w Grupie NEO Hospital sprzyja akceptacji różnorodności – zarówno pod względem płci, rasy, przekonań religijnych, pochodzenia i stylu życia.

1.3 Zaufanie

Budujemy relacje, które opierają się na zaufaniu do pracowników, współpracowników, przełożonych i podwładnych.

1.4 Brak tolerancji dla dyskryminacji, mobbingu i molestowania

Sprzeciwiamy się wszelkim objawom dyskryminacji. Wszyscy pracownicy traktowani są w sposób równy, stwarzamy równe szanse rozwoju zawodowego i awansu. Tworzymy warunki dla bezpiecznego i bezstronnego traktowania pracowników i współpracowników.

1.5 Dyskryminacja, szykanowanie i zastraszanie

Grupa Neo Hospital zapewnia środowisko pracy, oparte na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy, w którym panują zasady równości, sprawiedliwości i niedyskryminacji. Zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju zachowań, które miałyby znamiona dyskryminacji, szykanowania, zastraszania, nękania i prześladowania. Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji oraz szykanowania w tym przede wszystkim: stosowania wyzwisk lub żartów związanych z kolorem skóry, wiekiem, płcią, wyznaniem, obywatelstwem, stanem cywilnym, orientacją seksualną lub indywidualnymi cechami, które podlegają ochronie na mocy przepisów lokalnego prawa.

1.6 Wspieranie rozwoju

Naszym pracownikom i współpracownikom umożliwiamy rozwój kompetencji, między innymi poprzez szkolenia, programy edukacyjne i rozwojowe, co umożliwia pełną realizację potencjału oraz rozwój swoich kwalifikacji i umiejętności.

1.7 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Dbamy o to by Grupa Neohospital była bezpiecznym miejscem pracy, dlatego w sposób ciągły i konsekwentny doskonalimy procedury i instrukcje służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, jak również dążymy do całkowitego braku wypadków w miejscu pracy. Nieustannie doskonalimy metody rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym jak również przykładamy największą uwagę do podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Troszczymy się o również ergonomię miejsca pracy. Promujemy postawy zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy, stosowanie sprzętu ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, zgodnie z  zajmowanym stanowiskiem.

W czasie pracy zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

 1. Relacje z Pacjentami

2.1 Jakość i bezpieczeństwo usług

Naszym celem jest utrzymanie Pacjentów w jak najlepszym zdrowiu, w pełnej aktywności życiowej i zawodowej, w tym celu prowadzimy działania edukacyjne, profilaktyczne oraz świadczymy usługi zdrowotne w oparciu o wiedzę, z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych (w tym tych, do których na obecnym etapie rozwoju rynku społeczeństwo ma ograniczony dostęp).

Utrzymujemy kontakt z naszymi Pacjentami monitorując ich potrzeby i poziom satysfakcji ze świadczonych usług, tworząc komfortowe warunki pobytu i przyjazną atmosferę w naszych placówkach. Zapewniamy wykwalifikowany personel, nowoczesną infrastrukturę oraz przyjazne środowisko pracy gwarantujące bezpieczną i skuteczną realizację usług zdrowotnych.

2.2 Poszanowanie godności i pielęgnacja zaufania Pacjentów

Nasze działania opierają się na poszanowaniu godności naszych Pacjentów. Zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim jesteśmy obdarzeni i dokładamy wszelkich starań, by na to zaufanie zasługiwać.

 1. Relacje z inwestorami

3.1 Zaufanie

Jesteśmy świadomi zaufania, jakim obdarzyli nas nasi inwestorzy oraz odpowiedzialności, jaka z tego zaufania wynika.

3.2 Transparentność

Relacje z inwestorami budowane są w oparciu o transparentną politykę informacyjną. Działania biznesowe prowadzone są w sposób przejrzysty. Udzielamy kompletnych, prawidłowych, aktualnych i czytelnych informacji.

 1. Relacje z dostawcami oraz konkurentami

4.1 Jesteśmy uczciwym konkurentem

W swoich działaniach Grupa NEO Hospital  opiera się na zasadach uczciwej konkurencji.

Naruszenie przepisów o konkurencji czy też antymonopolowych może pociągać za sobą odpowiedzialność karną, a także prowadzić do poważnej odpowiedzialności cywilnej.

Niedopuszczalne jest nielegalne porozumiewanie się z konkurentami, klientami, dostawcami, a w szczególności działania monopolistyczne.

4.2 Transparentność zasady wyboru ofert

W relacjach z dostawcami kierujemy się zasadami transparentności – w szczególności w sytuacjach wyboru ofert poszczególnych kontrahentów. Jasno określamy oczekiwania wobec naszych dostawców.

4.3 Kompetentny i niezwodny Partner

Utrzymujemy statusu kompetentnego oraz niezawodnego partnera we współpracy z wszystkimi dostawcami, niezbędnymi w realizacji naszych zadań. Rzetelnie i terminowo realizujemy nasze zobowiązania.

4.4  Umowy

Zawierane w imieniu Grupy NEO Hospital  umowy powinny mieć charakter pisemny oraz mieścić się w zakresie pełnomocnictw posiadanych przez danego pracownika. Umowy powinny przejść właściwą ścieżkę akceptacji oraz być ewidencjonowane.

4.5 Kodeks Postępowania Dostawców

W Grupie NEO Hospital obowiązuje standard w postaci Kodeksu Postępowania Dostawców NEO Hospital.

 1. Relacje z otoczeniem społecznym

5.1 Systematycznie przeprowadzamy edukację prozdrowotną oraz inicjujemy akcje profilaktyczne dla społeczności lokalnej.

5.2 Promujemy postawy oparte na etyce i odpowiedzialności.

5.3 Mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jesteśmy zaangażowani w procesy kształcenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych zawodów medycznych.

III. UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM

 1. Apolityczność

Grupa NEO Hospital jest apolityczna, powstrzymuje się od angażowania w życie polityczne.

 1. Udział w życiu publicznym

Pracownicy Grupy NEO Hospital mogą angażować się w działalność społeczną i polityczną jako osoby prywatne. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu w obszarze służby zdrowia, angażujemy się w projekty konsultacyjne, by w duchu dialogu przyczyniać się do tworzenia efektywnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

 1. Próby wywarcia wpływu

Wszelkie próby wywarcia wpływu na działalność Grupy NEO Hospital przez partie polityczne, organizacje i polityków powinny być zgłaszane do Zarządu lub bezpośredniego przełożonego.

IV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I DANYCH

 1. Informacje poufne

Przykładamy istotną wagę do ochrony informacji poufnych oraz zapewniamy ochronę aktywów informacyjnych na każdym etapie ich przetwarzania. W tym celu wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wskazujący zasady działania w wyżej wymienionym obszarze. Świadomi negatywnego wpływu różnorodnych zagrożeń na prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, deklarujemy zamiar ciągłego doskonalenia i egzekwowania środków ochrony tych informacji.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Jesteśmy świadomi wagi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy najwyższej staranności w zakresie ochrony danych osobowych i podejmujemy działania niezbędne do ochrony praw i interesów osób powierzających dane osobowe w zakresie ich bezpieczeństwa. Traktujemy obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tych danych, jako należące do podstawowych obowiązków pracowniczych oraz egzekwujemy wykonywanie tych obowiązków. W związku z powyższym Zarząd powołał stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz stanowi punkt kontaktowy dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

 1. Przetwarzanie informacji

Dbamy o to, aby powierzone informacje i dane były przetwarzane w konkretnym, zgodnym z prawem celu, niezbędnym zakresie, przez minimalny wymagany okres czasu oraz jedynie przez osoby upoważnione.

V. BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI Z KONTRAHENTAMI

 1. Przestrzeganie standardów etycznych przez kontrahentów

Grupa NEO Hospital oczekuje od wszystkich kontrahentów, z którymi współpracuje przestrzegania najwyższych standardów etycznych we wszystkich prowadzonych działaniach.

 1. Postępowanie zgodne z prawem

Kontrahenci współpracujący z Grupą NEO Hospital powinni przestrzegać norm wyznaczanych przez polskie i międzynarodowe akty prawne, w szczególności dotyczące praw dziecka, pracy przymusowej, godzin pracy, wynagrodzenia, wolności wypowiedzi i równości szans. Od naszych kontrahentów wymagamy bezwzględnego przestrzegania przepisów antykorupcyjnych, zapisanych w polskim prawie i międzynarodowych traktatach.

 1. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska naturalnego

Od kontrahentów wymagamy zapewnienia optymalnych warunków zdrowia i bezpieczeństwa pracy ich pracowników, a także prowadzenia działalności w sposób respektujący ochronę środowiska oraz wdrożenia struktury i systemów zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i ochrona środowiska w celu spełnienia wymagań określonych w ustawach i rozporządzeniach.

VI. KONFLIKTY INTERESÓW

 1. Działania konkurencyjne

Unikamy czynności i interesów finansowych, które kolidują z wykonywaną przez nas pracą, z lojalnością wobec Grupy NEO Hospital lub mogą wpływać na nasze oceny dokonywane w imieniu Grupy NEO Hospital. Wykonywanie drugiej pracy lub działanie na zlecenie firmy spoza Grupą NEO Hospital może wywołać konflikt interesów.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nasze działania nie wpływały niekorzystnie na jakość wykonywanej przeznas pracy, nie stanowiły konkurencji dla działalności spółek Grupy NEO Hospital oraz nie szkodziły wizerunkowi Grupy NEO Hospital.

 1. Wykorzystywanie własności spółki

Naszym zadaniem jest budowanie wartości Grupy NEO Hospital. Niewłaściwe jest wykorzystywanie własności lub czasu należącego do firmy dla celów prywatnych. Należy dbać o to, aby własność spółki nie była wykorzystywana w niewłaściwy sposób lub marnotrawiona. Niedbałe, nieskuteczne lub nielegalne wykorzystywanie własności Grupy NEO Hospital jest działaniem nieetycznym.

 1. Wykorzystywanie systemów Grupy NEO Hospital

Nasze systemy przeznaczone są do użytku służbowego. Korzystanie z nich do celów własnych jest dopuszczone o ile nie zakłóca pracy własnej, pracy innych osób oraz nie ma negatywnego wpływu na działalność Grupy NEO Hospital.

Zabronione jest wykorzystywanie systemów w celu wysyłania, umyślnego rozprzestrzeniania, pobierania i przechowywania materiałów, w szczególności:

 • zawierających treści o charakterze seksualnym, obraźliwym, molestującym, czy dyskryminującym
 • plików i danych zwiększających ryzyko rozprzestrzenia wirusów
 • materiałów chronionych prawem autorskim
 • materiałów poufnych
 • wszelkich innych materiałów, które mogą służyć do celów nielegalnych lub nieetycznych
 1. Nepotyzm

Należy unikać sprawowania nadzoru lub podejmowania decyzji zatrudnienia w odniesieniu do krewnych lub osób bliskich. Niniejsza wskazówka nie ma charakteru bezwzględnego zakazu jednak należy zadbać w sposób szczególny, aby bliskie relacje nie wpływały na poczynania zawodowe.

 1. Kontrahenci

Od naszych kontrahentów wymagamy informowanie o możliwych konfliktach interesów, które wpływać mogą na wywiązanie się przez nich z zawartych usług lub realizację kontraktów w imieniu Grupy NEO Hospital.

 

VII. ZWALCZANIE NIELEGALNYCH PŁATNOŚCI I KORUPCJI

 1. Zakaz korupcji biernej

Grupa NEO Hospital stanowczo i konsekwentnie przeciwstawia się wszelkim formom korupcji. Pracownicy Grupy nie mogą przyjmować w trakcie pełnienia obowiązków służbowych: środków pieniężnych, prezentów, upominków, usług i innych form gratyfikacji od osób prywatnych, przedstawicieli instytucji, urzędów państwowych, organizacji politycznych, firm prywatnych.

Wyjątek stanowią upominki mieszczące się w granicach powszechnie obowiązujących zwyczajów, o wartości nie przekraczającej 200 zł.

 1. Zakaz korupcji czynnej i pośredniej

Pracownicy Grupy Hospital nie mogą oferować środków pieniężnych, prezentów, upominków, usług i innych form gratyfikacji osobom prywatnym, przedstawicielom instytucji, urzędów państwowych, organizacji politycznych, firm prywatnych. Przepisy odnoszą się również do korupcji pośredniej, której dopuszczają się osoby trzecie na rzecz danej spółki lub osoby. Wyjątek stanowią upominki mieszczące się w granicach powszechnie obowiązujących zwyczajów, o wartości nie przekraczającej 200 zł.

 1. Upominki

Upominek nie może być przyjęty ani wręczony gdy:

 1. mógłby być postrzegany jako nakładanie obowiązku, bezprawne wpływanie na obdarowanego lub jako korzyść mająca istotny wpływ na przebieg procesu;
 2. jest w formie pieniężnej lub stanowi ekwiwalent w gotówce;
 3. mógłby naruszyć dobre imię lub reputację Grupy Neo Hospital;
 4. osoba wręczająca lub przyjmująca pełni funkcję publiczną;
 5. jest wręczany lub przyjmowany w trakcie przetargu, negocjacji umowy czy też innego procesu, na którego rezultat lub przebieg ma wpływ osoba przyjmująca lub wręczająca Upominek.
 1. Przepisy prawa i etyka branżowa

W swoim działaniu pracownicy Grupy NEO Hospital działają zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz kodeksami etyk branżowych.

 1. Pranie brudnych pieniędzy

Przeciwdziałamy praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności przestępczej, w tym w szczególności terroryzmu. Działalność Grupy Neohospital prowadzona jest wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, których reputacja nie budzi wątpliwości, a wobec naszych klientów stosujemy środki bezpieczeństwa finansowego. Monitorujemy, analizujemy i rejestrujemy przeprowadzane transakcje pod  kątem wystąpienia ryzyka prania brudnych pieniędzy, a przed zawarciem jakiegokolwiek umowy, oświadczenia, kontraktu itd. w imieniu Grupy Neohospital każda zatrudniona osoba upewnia się, że posiada w tym celu właściwe zatwierdzenia, umocowanie oraz prawo reprezentacji.

VIII. STOSOWANIE KODEKSU ETYKI W ORGANIZACJI

 1. Komórka odpowiedzialna

Komórką odpowiedzialną za dbałość o realizację zasad niniejszego Kodeksu Etycznego oraz rozwiązywanie problemów etycznych pojawiających się w obszarze funkcjonowania Grupy NEO Hospital jest Komisja Etyczna. W miarę możliwości i potrzeb Komisja Etyczna będzie przedstawiać Zarządowi NEO Hospital informacje ze swojej działalności oraz związane z realizacją Kodeksu Etyki Biznesu.

 1. Skutki naruszenia zasad Kodeksu Etyki

Istotne naruszenie zasad niniejszego Kodeksu przez personel jest traktowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować sankcjami przewidzianymi w Regulaminie Pracy lub Kodeksie Pracy. Możliwe jest również dochodzenie od pracowników i współpracowników naprawienia szkody w pełnej wysokości zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Niezależnie od powyższego złamanie przepisów prawa w obszarach objętych niniejszym Kodeksem skutkować może odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 1. Zgłaszanie

3.1 Źródłem informacji o ewentualnych naruszeniach lub wątpliwościach dotyczących realizacji Kodeksu Etycznego są:

 • pisemne skargi składane przez klientów spółek Grupy NEO Hospital
 • informacje przekazywane do Komisji Etycznej w formie pisemnej lub elektronicznej
 • inne źródła pozyskania takich informacji przez Komisję

3.2 Wątpliwości dotyczące zgodności postępowania z Kodeksem Etyki można zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu, Zarządowi lub bezpośrednio do Komisji Etycznej.

3.3 Zgłoszeń do Komisji Etyki można dokonywać w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: [email protected].

Zielony Szpital

NEO Hospital rozpoznaje związek między zdrowiem ludzkim a środowiskiem i demonstruje to zrozumienie poprzez zarządzanie, strategię i operacje. Łączymy lokalne potrzeby z działaniami środowiskowymi i praktykami profilaktyki pierwotnej, aktywnie angażując się w wysiłki na rzecz wspierania zdrowia środowiskowego społeczności, równości w zdrowiu i zielonej gospodarki.

Nasza strategia opiera się  na połączonych ze sobą celach biznesowych, społecznych i środowiskowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cele środowiskowe jakie sobie wyznaczyliśmy dotyczą następujących kluczowych obszarów:

 • Energia: zarządzamy efektywnością energetyczną, stosujemy rozwiązania w zakresie wykorzystania energii naturalnej, wtórnego wykorzystania energii,
 • Woda: ograniczamy i zarządzamy zużyciem wody w szpitalu, stosujemy wydajne i rutynowo sprawdzane instalacje wodne oraz nowoczesne systemy chłodnicze. Regularnie analizujemy jakość wody.
 • Substancje chemiczne – unikamy szkodliwych chemikaliów i wykorzystujemy bezpieczne alternatywy, mamy opracowaną politykę i protokoły dotyczące wykorzystywanych substancji chemicznych i materiałów, aby chronić zdrowie pacjentów, pracowników oraz środowisko. Realizujemy politykę opieki zdrowotnej bez użycia rtęci.
 • Odpady: ograniczamy, segregujemy i bezpiecznie usuwamy odpady medyczne oraz niemedyczne.
 • Farmaceutyki: zarządzamy bezpieczeństwem farmaceutycznym, ograniczamy zużycia leków.
 • Budynki: Wspieramy koncepcje zdrowego projektowania budynku i terenu wokół szpitala. Budynek jest efektywny energetycznie i ergonomiczny, wyposażony w instalacje w zakresie wykorzystania energii naturalnej, wtórnego wykorzystania energii oraz oświetlenie LED. Stosujemy dachy i nawierzchnie o wysokim współczynniku odbicia i nawierzchnie przepuszczalne, aby zmniejszyć wpływ miejskiej wyspy ciepła, zarządzać wodą deszczową i promować siedliska.
 • Sprzęt medyczny i technologie: wykorzystujemy technologie cyfrowe oraz nowoczesnego technologie medyczne, w tym roboty chirurgiczne oferując pacjentom minimalnie inwazyjne zabiegi, skracając czas pobytu w szpitalu i okres rekonwalescencji, zmniejszając zużycie leków i materiałów. Wykorzystujemy urządzenia cyfrowe, rozwiązania chmurowe, pracujemy z elektroniczną dokumentacja medyczną i elektronicznym obiegiem dokumentów.
 • Zakupy: Kupujemy bezpieczne i bardziej zrównoważone produkty i materiały, badamy łańcuch wartości i polityki naszych dostawców, przyjęliśmy kodeksy etyki i kodeksy oceny dostawców.